Podziel się z nami swoją historią

Drogie ENDOwojowniczki! W walce z endometriozą ważne jest nie tylko właściwe leczenie, ale również wzajemne wsparcie. Dlatego chcielibyśmy Was zachęcić do podzielenia się swoją historią.

Prześlijcie nam swoje zdjęcie i napiszcie nam kilka słów o sobie – ile macie lat, skąd jesteście, czym się zajmujecie. Opiszcie nam swoją historię walki z endometriozą (od kiedy chorujecie, jakie mieliście objawy, co odczuwałyście i wciąż odczuwacie). Opowiedzcie nam jak przebiegał proces diagnozy i leczenia. Na jakim etapie walki jesteście obecnie? Czy macie za sobą operację? Jedną czy więcej? Co operacja zmieniła w Waszym życiu? Co jest dla Was najgorsze w tej chorobie? Kto jest dla Was największym wsparciem?

Historie wraz ze zdjęciem możecie przesyłać w wiadomości prywatnej lub mailowo, na adres: [email protected]. Zamieścimy je na naszej stronie internetowej w zakładce Historie oraz na naszym pan page’u na Facebooku.

Czekamy z niecierpliwością! ?

________________________________________

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym potwierdzam, iż w związku z akcją „Podziel się swoją historią” wrażam zgodę  na wykorzystanie mojego wizerunku. Tym samym potwierdzam, iż przesłanie zdjęcia, historii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie mojego wizerunku, przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatnym wykorzystaniem wizerunku, tj.:

– utrwalenie mojego wizerunku, 

– wykorzystanie wizerunku i moich wypowiedzi w całości lub w postaci dowolnych fragmentów

– publikacji mojego wizerunku

 przez Medicus sp. z o.o., Siedziba: 50-224 Wrocław, Plac Strzelecki 24, NIP: 896-10-17-023 (dalej „Medicus”)

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku, wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie ( w tym do pamięci komputera lub innego urządzenia) wytwarzanie egzemplarzy, jakakolwiek techniką, w tym drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach , audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów pamięci;
  • wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1. – wprowadzenie ich do obrotu, najem, użyczanie;
  • Wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
  1. wszelkie nadawanie i emitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu ( w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice ( w tym analogowej lub cyfrowej) systemie lub formacie, z  lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
  2. wszelkie publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity, sieci kablowe. telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwisy lub inne urządzenia i systemy , w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym i zamkniętym, w jakiejkolwiek technice , systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym taż w serwisach wymienionych w lit. a;
  3. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonych ilości nadań i wielkości nakładów;
  4. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
  5. wykorzystanie fragmentów historii do celów promocyjnych Medicus, jak również promocji imprez Medicus, opartych na tytule;
  6. komercyjne wykorzystanie      materiału oraz/lub       jego      elementów/fragmentów w ramach Internetu.

Jednocześnie upoważniam Medicus do decydowania o formie i czasie emisji mojego wizerunku;

Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje przetwarzanie w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb współpracy z Medicus Sp z o.o. Siedziba: 50-224 Wrocław, Plac Strzelecki 24, NIP: 896-10-17-023 (dalej „Medicus”), w tym w szczególności w celu zamieszczenia, udostępnienia i rozpowszechnienia mojego wizerunku w związku ze współpracą z Medicus, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania wizerunku /głosu/nagrań/moich wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

Równocześnie Medicus przysługuje prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających z niniejszego oświadczenia na osoby trzecie.

Oświadczam, że nie jestem ograniczony w zdolności do czynności prawnych.

Oświadczam też, że przesłanie zdjęcia i historii na wskazany w akcji adres [email protected] lub przesłany poprzez wiadomość prywatną na profilu Leczymy Endometriozę oznacza, iż w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Najnowsze wiadomości i artykuły:
Podziel się z nami swoją historią
Endometrioza w bliźnie po cesarskim cięciu. Czy to możliwe?
Czym jest adenomioza?

Medicus Clinic

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
Tel. 71 323 63 00

[email protected]
www.medicusclinic.pl

Godziny otwarcia kliniki:
Poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00 – 14:00